Regulamin sklepu internetowego

§ 1 DEFINICJE

1.     Sklep – sklep internetowy funkcjonujący pod nazwą Philipiak Sklep, dostępny pod adresem internetowym www.philipiak.pl

2.     Klient – oznacza każdą, posiadającą zdolność do czynności prawnych osobę. Jeśli Klient, korzystając ze Sklepu, dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, jest konsumentem.

3.    Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep tj. Philipiak Milano 1967 sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa, NIP: 9522157053, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000659876, dokumentacja i akta rejestrowe spółki są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS.

Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:

a.    poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa

b.    poczty elektronicznej pod adresem: sklep@philipiak.pl

c.    numeru telefonicznego: 22 494 50 44

4.     Konto - osobiste konto o unikalnej nazwie zgodnej z adresem e-mail wskazanym przez Klienta w procesie rejestracji, w którym przechowywane są wszystkie dane Klienta oraz historia jego transakcji, zabezpieczone hasłem ustanawianym przez Klienta w toku rejestracji.

5.     Regulamin – niniejszy dokument, który reguluje zasady i warunki korzystania ze Sklepu.

6.     Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

§ 2 INFORMACJE PODSTAWOWE

1.     Regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, który obsługuje i zarządza Sprzedawca. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed zarejestrowaniem Konta w Sklepie, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki.

2.     W celu zarejestrowania Konta w Sklepie Klient powinien poprawnie wypełnić Formularz rejestracyjny dostępny w formie elektronicznej na stronach internetowych Sklepu, podając swoje prawdziwe dane oraz dokonać akceptacji Regulaminu.

3.     Klient po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego, otrzyma zwrotną wiadomość, potwierdzającą dokonanie rejestracji Klienta w Sklepie wraz z linkiem umożliwiającym aktywację Konta.

§ 3 OFERTA I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.     Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż na odległość produktów znajdujących się w jego ofercie. Z głównymi cechami produktów Klient może zapoznać się przed złożeniem zamówienia na stronach Sklepu dotyczących poszczególnych produktów.

2.     Złożenie zamówienia dokonuje się poprzez dodane właściwych towarów do  Koszyka, stanowiącego element Konta oraz jego potwierdzenie przez kliknięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na  trwałym nośniku.

3.     Złożenie zamówienia każdorazowo wymaga uprzedniego zapoznanie się z  Regulaminem oraz akceptacji jego warunków jako wiążących w przypadku potwierdzenia zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku przez Sprzedawcę.

4.     Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje poprzez e-mail potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, zawierające m. in zaakceptowaną przez Klienta treść regulaminu, listę wybranych produktów, ceny jednostkowe produktów, informacje o udzielonym rabacie, koszty dostawy, wartość zamówienia, adres dostawy, dane do faktury, wybraną formę płatności i inne indywidualne informacje.

5.     W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem lub  czasu realizacji przekraczającego 14 dni Klient zostanie niezwłocznie o tym poinformowany bez potwierdzenia zawarcia umowy na odległość i może podjąć decyzję o sposobie realizacji zamówienia (zaakceptowanie wskazanego czasu realizacji; realizacja zamówienia w odniesieniu do części produktów; anulowanie zamówienia w całości).

6.     W przypadku braku otrzymania potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na  trwałym nośniku na podany przez Klienta adres e-mail lub braku otrzymania informacji o niedostępności części produktów w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.    Realizacja zamówienia i wysyłka produktów następuje w terminie do 30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy. Koszt dostawy dla różnego rodzaju opcji jest  uwidoczniony w Warunkach Dostawy, z wyszczególnieniem najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanych towarów oraz wskazaniem ograniczeń w  dostawie. Ostateczny koszt dostawy dla opcji wybranej przez Klienta jest dodatkowo uwidoczniony przed potwierdzeniem złożenia zamówienia, a następnie w  potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku.

2.    W przypadku wydłużenia terminu realizacji Klient zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany wraz ze wskazaniem przyczyny oraz prawdopodobnego terminu dostawy. Klient jest wówczas uprawniony do anulowania zamówienia w przeciągu 24 godzin od otrzymania informacji o wydłużeniu terminu realizacji zamówienia.

3.    W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na towar niedostępny w chwili otrzymania zamówienia lub oznaczony „na zamówienie” Sprzedawca powiadomi Klienta o przewidywanym terminie realizacji takiego zamówienia.

4.    Za zamówienie Klient może dokonać zapłaty w następujący sposób:

a.    poprzez przelew (w tym z wykorzystaniem systemu szybkich przelewów internetowych Przelewy24.pl - szczegółowe informacje o tym sposobie płatności znajdują się na stronie: Przelewy24.pl).

b.    przy odbiorze (wysyłka za pobraniem; odbiór osobisty).

c.    ze środków uzyskanych na podstawie umowy o kredyt konsumencki zawartej z Alior Bank S.A. (KRS: 0000305178), na wniosek Klienta składany w formie elektronicznej za pośrednictwem dostępnego on-line systemu elektronicznego ww. banku, dostępnego na stronie www.aliorbank.pl

5.    Klient jest zobowiązany dokonać płatności w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia zawarcia umowy, chyba że zdecydował się na płatność przy odbiorze w przypadku wysyłki za pobraniem lub odbioru osobistego lub na wykorzystanie sprzedaży ratalnej.

6.    Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca dostarczy dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży. Jeśli Klient jest zainteresowany otrzymaniem faktury VAT, powinien poinformować o tym Sprzedawcę w momencie złożenia zamówienia (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia) oraz przekazać Sprzedawcy dane wymagane do prawidłowego wystawienia faktury VAT. Przed dokonaniem płatności Sprzedawca może wystawić dokument będący podstawą dla dokonania wpłaty – faktura pro forma.

§ 5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.    Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Na Sprzedawcy ciąży ustawowy obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad. Przewidzianą przez prawo odpowiedzialność Sprzedawcy za jakość świadczenia regulują przepisy kodeksu cywilnego dotyczące odpowiedzialności za wadę fizyczną lub prawną, w  szczególności art. 556 kodeksu cywilnego i następne.

2.    Niezależnie od innych uprawnień przysługujących Kupującemu, towar objęty Umową może dodatkowo być przedmiotem gwarancji. Dokument gwarancyjny zawiera szczegółowe obowiązki wskazanego tam gwaranta oraz uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy towar nie ma właściwości określonych w składanych tam oświadczeniach. W przypadku reklamacji na podstawie gwarancji Klient powinien postępować zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Gwarancyjnej. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień przysługujących Klientowi na podstawie innych przepisów prawa, w tym w  szczególności uprawnień z tytułu wadliwości rzeczy sprzedanej (rękojmia).

3.    W razie przesłania rzeczy sprzedanej do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub  uszkodzenie towaru, powinien dokonać czynności potrzebnych do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności przez potwierdzenie stanu przesyłki.

4.    W przypadku reklamacji, w celu przyspieszenia jej rozpoznania, Klient powinien dostarczyć towar na adres Biura Obsługi Klienta Sprzedawcy w Warszawie (04-462) przy ul. Strażackiej 63/65 razem z dokumentami potwierdzającymi zakup oraz wskazać swoje zastrzeżenia do towaru i żądania.

5.    Jeżeli Sprzedawca uzna reklamację za nieuzasadnioną, wówczas towar zostanie dostarczony Klientowi wraz ze stosowną informacją.

6.    W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania towaru, Klient może odebrać towar z magazynu Sprzedawcy we własnym zakresie, w dogodnym dla siebie terminie (w dzień roboczy od 9-15) po uprzednim poinformowaniu Sprzedawcy o  wybranym terminie. Ewentualna, ponowna dostawa towaru przez Sprzedawcę lub  dostawa na inny wskazany adres jest możliwa w drodze odrębnego porozumienia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

7.    Klient, będący konsumentem, w okresie czternastu dni ma prawo odstąpienia od  umowy bez podania przyczyny według przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o  prawach konsumenta. Bieg czternastodniowego terminu rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta, będącego konsumentem, albo wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku wielu rzeczy, które są  dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem

8.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć także przy pomocy formularza, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, którego wzór został zamieszczony także poniżej w Regulaminie. Wzór ten jest dodatkowo doręczany wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku.

9.    W razie odstąpienia od umowy przez Klienta, będącego konsumentem, Sprzedawca niezwłocznie - nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy - zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym także koszty dostarczenia rzeczy.

10. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do  zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, przekraczających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę.

11. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

12. Sprzedawca może wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do  chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej  odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. W razie odstąpienia od umowy Klient obowiązany jest niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym czternastu dni, zwrócić w całości zakupiony towar (wraz z m. in. Instrukcją Obsługi, innymi dokumentami i wszelkimi elementami opakowania), w  stanie niewykraczającym poza sposób korzystania z niej konieczny do  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

14. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

15. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania niezwłocznego wykonywania usługi lub dostarczania wody, gazu, energii elektrycznej, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub  wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a.    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia;

b.    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad  którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

c.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f.     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g.    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h.    w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i.      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j.     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k.    zawartej w drodze aukcji publicznej;

l.     o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m.  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH        

1.    Klient w celu skorzystania ze Sklepu musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Również w kontakcie ze Sprzedawcą Klient może podać swoje dane osobowe, by umożliwić Sprzedawcy udzielenie odpowiedzi.

2.    Przekazanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania ze Sklepu i zrealizowania przez Sprzedawcę zamówienia – bez podania danych osobowych przez Klienta nie jest możliwe skorzystanie ze Sklepu, złożenie zamówienia i jego zrealizowanie przez Sprzedawcę

3.    Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi do formularzy dostępnych w ramach Sklepu lub poda w kontakcie ze Sprzedawcą, są przetwarzane przez Administratora oraz podmioty upoważnione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”, oraz z pozostałymi wymogami określonymi w prawie polskim, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4.    Administratorem danych osobowych Klienta przekazywanych w związku z korzystaniem ze Sklepu jest Sprzedawca. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy w sposób określony w § 1 pkt 3 niniejszego Regulaminu

5.    Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Klientów innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6.    Sprzedawca informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Sklepu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, podmioty kontaktujące się z Klientem w imieniu Sprzedawcy w celu poinformowania o stanie realizacji danego zamówienia lub usługi oraz podmioty, którym Sprzedawca powierzył zrealizowanie umowy zawartej z Klientem oraz obsługę posprzedażową. Szczegółowa lista podmiotów będących dostawcami usług przy prowadzeniu Sklepu jest następująca:

7.    Klientowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

a.    Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia (art. 16 RODO), a także żądać ich usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy (art. 17 RODO).

b.    Klient ma prawo ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) i prawo przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO). Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Klient ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

c.    Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO).

8. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji zamówień towarów i usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Sprzedawcy oraz jego towarów i usług. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe; dane dotyczące aktywności w Sklepie; dane dotyczące zamówień w Sklepie; dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków; dane dotyczące usług marketingowych

9. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest świadczenie usług przed zawarciem umowy (przykładowo: przeglądanie stron WWW Sklepu, korzystanie z wyszukiwarki towarów), wykonanie umowy (przykładowo: doręczanie zamówionych towarów, rozpatrywania reklamacji Klientów) oraz prowadzenie marketingu własnych usług.

10. Sprzedawca na podstawie udzielonej przez Klienta dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Klienta. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

13. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację umowy na rzecz Klienta przez Sprzedawcę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Sprzedawcy na rzecz Klienta. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Sprzedawcę lub wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.

 

14. Sprzedawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

15. Sprzedawca będzie także rejestrował adres IP Klienta, pod którym będzie on korzystać z Serwisu.

16. Sprzedawca na podstawie adresu IP Klienta i powiązanej z nim lokalizacji będzie optymalizował treść Sklepu, by była najlepiej dopasowana do potrzeb Klienta.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Regulamin jest integralną częścią treści zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość dostarczanym na trwałym nośniku.

2.    Sklep nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu przez jego uzyskanie za pośrednictwem strony internetowej www.philipiak.pl.

3.    Wszelkie spory, wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

4.    Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z alternatywnych metod rozwiązania sporu – zwrócić się do właściwego organu o mediację bądź skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny. W szczególności Klient może skorzystać z pomocy Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, wystąpić o bezpłatną poradę prawną do Miejskiego (Powiatowego) Rzecznika Konsumentów bądź organizacji konsumenckich (dla przykładu takich jak: Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Aktualne zasady dostępu i tryb postępowania przed wskazanymi organami i organizacjami są możliwe do uzyskania po nawiązaniu kontaktu z wybranym podmiotem.

5.    Dodatkowo Klient ma dostęp do platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na poziomie unijnym (platforma ODR) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi jeden punkt dostępu dla konsumentów  i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Jest to interaktywna strona internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

§ 8 WARUNKI TECHNICZNE. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

1.    Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także mając na względzie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 12 ust. 1 pkt 19 i 20 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Sprzedawca informuje, iż

a.    warunki techniczne dla korzystania ze Sklepu są następujące:  każde urządzenie umożliwiające uruchomienie przeglądarki internetowej typu: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera

b.           Dodatkowe wymagania techniczne:

-             Włączona obsługa ciasteczek (cookies)

-             Włączona obsługa JavaScript,

-             Włączona obsługa wyskakujących okienek,

-             Zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player 11 lub nowsza.

c.    mające znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych Sklepu ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem Klienta mogą być następujące: w realizacji szybkich przelewów za pośrednictwem systemu szybkich płatności PayU.

2.    Sprzedawca informuję, iż umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–   Philipiak Milano 1967 sp. z o. o. (KRS: 0000659876), ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa,

–   Ja/My(*) ________________________________________________________________niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) __________________________________________

–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)_____________________________________________

–   Adres konsumenta(-ów)_____________________________________________________

–   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–   Data_____________________________________________________________________

 (*) Niepotrzebne skreślić.

Produkt dodany do ulubionych

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej Dowiedz się więcej