Ogólne Warunki Najmu

Regulamin sklepu internetowego

 

§1. DEFINICJE

1. Akcesoria - produkty dostępne na stronie Sklepu, co do których wyraźnie zaznaczono dodatkową możliwość zawarcia Umowy najmu wyłącznie w zestawie z Urządzeniem głównym.

2. Cena wykupu – kwota, za jaką Klient może nabyć Przedmiot najmu korzystając z Opcji wykupu.

3. Czynsz najmu – określone miesięczne wynagrodzenie należne Wynajmującemu za każdy miesiąc Okresu rozliczeniowego.

4. Klient – oznacza każdą, posiadającą zdolność do czynności prawnych osobę. Jeśli Klient, korzystając z oferty Wynajmującego, dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, jest konsumentem. Postanowienia Ogólnych Warunków Najmu dotyczące konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

5. Konto - osobiste konto o unikalnej nazwie zgodnej z adresem e-mail wskazanym przez Klienta w procesie rejestracji, w którym przechowywane są wszystkie dane Klienta oraz historia jego transakcji, zabezpieczone hasłem ustanawianym przez Klienta w toku rejestracji.

6. Ogólne Warunki Najmu – dokument stanowiący integralną część Umowy najmu zawieranej za pośrednictwem Sklepu.

7. Okres rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy;

8. Opcja wykupu – możliwość nabycia Przedmiotu najmu w przypadku wykonania obowiązków wynikających z Umowy najmu i na zasadach w niej przewidzianych;

9. Opłata początkowa - określone jednorazowo wynagrodzenie należne Wynajmującemu za zwarcie Umowy najmu;

10. Przedmiot najmu - powystawowe Urządzenie główne lub Urządzenie główne z Akcesoriami będące przedmiotem umowy najmu, którego specyfikacja określona została w umowie zawartej za pośrednictwem Sklepu. 

11. Regulamin – Regulamin Sklepu dostępny pod adresem https://philipiak.pl/content/3-regulamin-sklepu, który reguluje zasady i warunki korzystania ze Sklepu.

12. Sklep – sklep internetowy funkcjonujący pod nazwą Philipiak Sklep, dostępny pod adresem internetowym: www.philipiak.pl

13. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Wynajmującemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

14. Umowa najmu – zawarta za pośrednictwem Sklepu umowa najmu dotycząca Przedmiotu najmu, potwierdzona na Trwałym nośniku. 

15. Urządzenie główne – produkt dostępny na stronie Sklepu, co do którego wyraźnie zaznaczono dodatkową możliwość zawarcia Umowy najmu.

16. Wynajmujący – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep tj. Philipiak Milano spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą przy ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa, NIP: 9522157053, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860019, dokumentacja i akta rejestrowe spółki są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS. Kontakt z Wynajmującym jest możliwy za pomocą:

a. numeru telefonicznego: (+48) 22 494 50 44

b. poczty elektronicznej pod adresem: najem@philipiakmilano.pl

c. poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa

§2. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Ogólne Warunki Najmu określają szczegółowe zasady zawarcia Umowy Najmu drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, który obsługuje i zarządza Wynajmujący. Klient powinien zapoznać się z treścią Ogólnych Warunków Najmu przed zapoznaniem się z ofertą najmu, albowiem kształtują one jego prawa i obowiązki.

2. Poza Ogólnymi Warunkami Najmu szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, który reguluje Regulamin (https://philipiak.pl/content/3-regulamin-sklepu), Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed zarejestrowaniem Konta w Sklepie, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki, w tym zasady rejestracji i aktywacji Konta w Sklepie.

3. Korzystając ze Sklepu, w celu zawarcia Umowy najmu, Klient przekazuje swoje dane osobowe do przetwarzania Wynajmującemu. Przekazanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy – bez podania danych osobowych Klienta nie jest możliwe wykonanie umowy przez Wynajmującego. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przekazywanych w ramach korzystania ze Sklepu zawiera Polityka Prywatności (https://philipiak.pl/content/5-polityka-prywatnosci), z którą Klient powinien zapoznać się przed powierzeniem danych do przetwarzania, albowiem reguluje ona jego prawa i obwiązki.

4. Istotą Umowy najmu jest przekazanie Klientowi do używania Przedmiotu najmu, w zamian za zapłatę przez Klienta Opłaty początkowej oraz Czynszu najmu i wykonanie innych powiązanych obowiązków, w odniesieniu do wyraźnie oznaczonych Urządzeń głównych i Akcesoriów.

5. Umowa najmu obowiązuje od dnia jej zawarcia, a pierwszym dniem Okresu rozliczeniowego, jest dzień, w którym Przedmiot Najmu został wydany Klientowi w związku ze zrealizowaną dostawą.

 

§3. ZAWARCIE UMOWY

1. Wynajmujący za pośrednictwem Sklepu prowadzi wynajem na odległość wyraźnie oznaczonych, powystawowych Urządzeń głównych i Akcesoriów znajdujących się w jego ofercie. Z głównymi cechami produktów Klient może zapoznać się przed złożeniem wniosku o zawarcie umowy najmu na stronach Sklepu dotyczących poszczególnych produktów. Możliwość zawarcia umowy najmu w odniesieniu do konkretnego Urządzenia głównego oraz Akcesoriów jest wyraźnie i odrębnie oznaczona.

2. Złożenie zamówienia zawarcia Umowy najmu dokonuje się poprzez wypełnienie właściwego formularza oraz jego potwierdzenie przez kliknięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Formularz zawiera m.in możliwość wyboru.:

a. Przedmiotu najmu;

b. okresu obowiązywania Umowy i wysokości miesięcznego Czyszu najmu; 

c. usług dodatkowych 

d. sposobu zapłaty

3. Złożenie zamówienia zawarcia Umowy najmu oznacza, że Wynajmujący zobowiązany jest oddać Klientowi w najem Przedmiot najmu, a Klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów dostawy (o ile nie wskazano, że pokrywa je Wynajmujący) oraz do zapłaty Opłaty początkowej (o ile nie został z niej zwolniony) oraz Czynszu najmu zgodnie z postanowieniami Umowy najmu oraz Ogólnych Warunków Najmu.  

4. Złożenie zamówienia każdorazowo wymaga uprzedniego zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Najmu oraz akceptacji tych warunków, jako wiążących w przypadku potwierdzenia zawarcia Umowy najmu na odległość na Trwałym nośniku przez Wynajmującego. 

5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje poprzez e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy najmu na odległość na Trwałym nośniku, zawierające m. in.

a. zaakceptowaną przez Klienta treść Regulaminu oraz Ogólnych Warunków Najmu, 

b. listę Urządzeń głównych i Akcesoriów stanowiących Przedmiot Umowy,

c. wybrany okres obowiązywania Umowy, 

d. ustaloną wysokość Czynszu najmu, 

e. ustaloną Opłatę początkową,

f. ustalony zakres usług dodatkowych,

g. ewentualna wysokość ustalonej kaucji zabezpieczającej,

h. ewentualne zasady określenia Ceny wykupu dla Opcji wykupu;

i. ewentualna częstotliwości wymiany zużywalnych części Urządzenia głównego i Akcesoriów;

j. termin dostawy, koszty dostawy, adres dostawy, 

k. dane do faktury, wybraną formę płatności i inne indywidualne informacje.

6. W przypadku niedostępności Przedmiotu najmu lub dostawy przekraczającej 14 dni, Klient zostanie niezwłocznie o tym poinformowany bez potwierdzenia zawarcia umowy na odległość i może podjąć decyzję o sposobie zawarcia Umowy najmu (zaakceptowanie wskazanego czasu dostawy lub anulowanie zamówienia).

7. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku na podany przez Klienta adres e-mail lub braku otrzymania informacji o niedostępności Przedmiotu najmu lub wydłużonym terminie dostawy,  w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Wynajmującym.

 

§4. WYDANIE PRZEDMIOTU NAJMU

1. Realizacja zamówienia i dostawa Przedmiotu najmu następuje w terminie do 2 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia Umowy najmu. Koszt dostawy dla różnego rodzaju opcji jest uwidoczniony w Warunkach Dostawy (https://philipiak.pl/content/1-dostawa-i-platnosci), z wyszczególnieniem najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia Przedmiotu najmu oraz wskazaniem ograniczeń w dostawie. Ostateczny koszt dostawy dla opcji wybranej przez Klienta jest dodatkowo uwidoczniony przed potwierdzeniem złożenia zamówienia i zawarcia Umowy najmu, a następnie w potwierdzeniu zawarcia Umowy najmu na odległość na Trwałym nośniku.

2. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę Przedmiotu najmu w okresie obowiązywania Umowy najmu od momentu wydania Klientowi Przedmiotu najmu, do momentu jego zwrotu przez Klienta.

3. Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Przedmiotu najmu, powinien dokonać czynności potrzebnych do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności przez potwierdzenie stanu przesyłki.

 

§5. KORZYSTANIE Z PRZEDMIOTU NAJMU 

1. W Okresie najmu Klient zobowiązany jest do używania Przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczaniem, z uwzględnieniem otrzymanych instrukcji oraz zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa, na cele związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Wykorzystanie Przedmiotu najmu w innym celu, w tym w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej wymaga dodatkowej zgody Wynajmującego.

2. Klient może zezwolić na wspólne używanie Przedmiotu najmu z osobą trzecią lub upoważnić do korzystania z Przedmiotu najmu osoby bliskie, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, przy czym Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki korzystania z Przedmiotu najmu przez te osoby.

3. Zgody Wynajmującego wymagają: podnajem, poddzierżawa oraz oddanie Urządzenia do bezpłatnego używania osobom trzecim, wszystkie zmiany i ulepszenia Urządzenia, a także naprawy wykraczające poza normalne użytkowanie Urządzania, o ile dopuszczalność ich samodzielnego wykonania wynika z instrukcji użytkowania lub z instrukcji przekazanych przez Wynajmującego.

4. W okresie obowiązywania umowy, w ramach zapłaty Opłaty początkowej oraz Czynszu najmu, Wynajmujący może zobowiązać się dodatkowo do:

a. wymiany zużywalnych części Przedmiotu najmu, na zasadach określonych w opisie Przedmiotu najmu, w przypadku zgłoszenia żądania Klienta;

b. udostępnienia Klientowi adresu e-mail oraz numeru telefonicznego, pod którym będzie mógł uzyskać informacje dotyczące korzystania z Urządzenia oraz wyjaśnić wątpliwości związane z wykonywaniem niniejszej umowy;

c. Innych usług lub świadczeń związanych z Przedmiotem najmu, o ile o zostanie to określone w opisie Przedmiotu najmu.

5. Klient nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Przedmiotu najmu będące następstwem prawidłowego używania. W przypadku gdy stan techniczny Przedmiotu najmu pogorszy się w większym stopniu, niż wynikałoby to ze zużycia spowodowanego normalnym używaniem, Wynajmujący może zażądać od Klienta przywrócenia Przedmiotu najmu do odpowiedniego stanu na koszt Klienta.

6. W Okresie najmu Klient zobowiązany jest do  utrzymywania Przedmiotu najmu w stanie sprawności technicznej, niewykraczającej poza normalne zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji, w tym do pokrycia kosztów napraw Przedmiotu najmu na własny koszt (w przypadku uszkodzenia nieobjętego odpowiedzialnością Wynajmującego) za pośrednictwem Wynajmującego lub w uzgodniony z Wynajmującym sposób. W związku z powyższym, Klient zobowiązany jest do  niezwłocznego zawiadamiania Wynajmującego o wszelkich uszkodzeniach Przedmiotu najmu, jego zniszczeniu lub utracie, a także o ewentualnej zmianie adresu użytkowania Urządzenia, jeśli  nie jest on tożsamy z adresem dostawy.

7. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Urządzenia głównego, wykluczającego dalsze z niego korzystanie lub uszkodzenie, które skutkuje tym, że naprawa Urządzenia głównego jest ekonomicznie nieuzasadniona, Umowa najmu wygasa. 

8. W razie wygaśnięcia Umowy najmu, Klient jest zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu Czynszu najmu  za miesiąc wygaśnięcia Umowy najmu oraz Czynszów najmu, które byłyby należne, gdyby Umowa najmu nie wygasła, a  także do naprawienia szkody za utratę Przedmiotu najmu – na zasadach ogólnych.

9. Do czasu zwrotu Przedmiotu najmu, Klient odpowiada za wszelkie szkody powstałe w Przedmiocie najmu. W przypadku zwrotu Przedmiotu najmu w stanie pogorszonym, Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody na zasadach przewidzianych w Ogólnych Warunkach Najmu.

  

§6. OPŁATA POCZĄTKOWA, CZYNSZ NAJMU I KAUCJA 

1. Z tytułu najmu Klient jest zobowiązany do zapłaty należnego Wynajmującemu Opłaty początkowej oraz Czynszu najmu. 

2. Opłata początkowa płatna jest przy zawarciu Umowy najmu.

3. Czynsz najmu płatny będzie w następujący sposób: 

a. pierwszy czynsz płatny jest przy zawarciu Umowy najmu i dotyczy pierwszego miesiąca liczonego od dnia wydania Przedmiotu najmu; 

b. kolejne czynsze płatne są co miesiąc z góry do dnia, który datą odpowiada dniu wydania Przedmiotu najmu lub kolejnego dnia roboczego;

4. Wysokość Czynszu najmu jest równa dla każdego Okresu rozliczeniowego.

5. Wynajmujący będzie wystawiał stosowny dokument księgowy, doręczając go Klientowi za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail.

6. Na zabezpieczenie roszczenia o zwrot Przedmiotu najmu, Klient może zostać zobowiązany do uiszczenia na rzecz Wynajmującego kaucji zabezpieczającej, której wysokość i obowiązek zapłaty zostanie wyraźnie określony przed zawarciem Umowy najmu. W przypadku braku zapłaty kaucji, Wynajmujący ma prawo wstrzymać się z wydaniem Przedmiotu najmu.

7. Wynajmujący ma prawo wykorzystać kwotę kaucji na pokrycie należności wynikających z Umowy najmu, do uiszczenia których zobowiązany jest Klient, w szczególności na pokrycie zaległego Czynszu najmu, jak też na pokrycie innych należności, wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy najmu przez Klienta, w szczególności szkody z tytułu utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Przedmiotu najmu.

8. Jeśli kwota kaucji nie została wykorzystana, Wynajmujący zwróci kaucję w terminie 7 dni od dnia zakończenia stosunku najmu. W przypadku skorzystania z opcji wykupu, Klient może zdecydować się na zaliczenie kucji na poczet Ceny wykupu Przedmiotu najmu.

9. W przypadku wykorzystania kwoty kaucji w całości lub w części, Klient zobowiązany jest do jej uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o wykorzystaniu kaucji.

10. Zapłaty należności Klienta na rzecz Wynajmującego może być dokonana w następujący sposób:

a. poprzez przelew (w tym z wykorzystaniem systemu szybkich przelewów internetowych Przelewy24.pl - szczegółowe informacje o tym sposobie płatności znajdują się na stronie: Przelewy24.pl).

b. poprzez przelew (w tym z wykorzystaniem systemu szybkich przelewów internetowych PayPal - szczegółowe informacje o tym sposobie płatności znajdują się na stronie: PayPal).

c. W części odpowiadającej Opłacie początkowej, Kaucji oraz Czynszowi najmu za Pierwszy Okres rozliczeniowy - przy odbiorze (wysyłka za pobraniem).

11. Klient jest zobowiązany dokonać płatności w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia zawarcia Umowy najmu, chyba że zdecydował się na płatność przy odbiorze w przypadku wysyłki za pobraniem lub odbioru osobistego lub na wykorzystanie innego źródła finansowania.

 

§7. MOŻLIWOŚĆ WYKUPU PRZEDMIOTU NAJMU

1. Klient, który należycie wykona wszystkie obowiązki wynikające z Umowy najmu, może nabyć Przedmiot najmu za Cenę wykupu określoną przy zawarciu Umowy najmu. 

2. W celu skorzystania przez Klienta z Opcji wykupu, Klient powinien zgłosić Wynajmującemu żądanie wykupu na piśmie lub drogą elektroniczną oraz uiścić Cenę wykupu najpóźniej do dnia zakończenia obowiązywania Umowy najmu. W odpowiedzi na żądanie, Wynajmujący potwierdzi na piśmie otrzymanie żądania oraz zapłatę ceny w prawidłowej wysokości, a także zawrze stosowną umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu oraz potwierdzi przejście własności Przedmiotu najmu na Klienta wraz z informacją o przysługujących klientowi jako konsumentowi prawach na Trwałym nośniku.  

3. Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży następuje wygaśnięcie stosunku najmu i przejście własności używanego i posiadanego przez Klienta Przedmiotu najmu na rzecz Klienta. 

4. Jeżeli Klient nie skorzysta z Opcji wykupu w okresie obowiązywania Umowy najmu, jak również nie uiści Ceny Wykupu do końca obowiązywania Umowy najmu, Wynajmujący nie ma obowiązku sprzedaży Klientowi Przedmiotu najmu. 

5. W przypadku skorzystania z Opcji wykupu, Klient przejmuje na własność używane przez siebie Urządzenie Główne oraz Akcesoria, których stan techniczny jest mu znany w chwili nabycia własności. Wynajmujący odpowiada za wady przedmiotu wykupu jak za wady rzeczy używanej, nie rzeczy nowej. W takim wypadku okres odpowiedzialności Wynajmującego za wady rzeczy sprzedanej jest skrócony do jednego roku.

6. Najpóźniej w terminie 30 dni przed zakończeniem Okresu najmu Wynajmujący dodatkowo poinformuje Klienta na wskazany adres e-mail oraz telefonicznie o Opcji wykupu oraz warunkach. 

7. W przypadku zrealizowania Opcji wykupu, Klientowi przysługują wszelkie uprawnienia, jakie wynikają z Regulaminu, w związku z zawarciem umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, w szczególności przewidziane tam prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy sprzedaży, zawartej w wyniku skorzystania z Opcji wykupu, skutkuje obowiązkiem zwrotu Przedmiotu najmu, w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§8. WYPOWIEDZENIE UMOWY 

1. Umowa najmu zawierana jest na czas określony wybrany przez Klienta i potwierdzony na Trwałym nośniku.

2. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy: 

a. złożone przez Klienta oświadczenia lub przekazane dane dotyczące Klienta okażą się nieprawdziwe;

b. Klient zalega z zapłatą Czynszu najmu co najmniej za 2 miesiące, pomimo uprzedniego upomnienia i bezskutecznego upływu terminu 14 dni, udzielonego na zapłacenie zaległości;

c. Klient bez pisemnej zgody Wynajmującego 7podnajął, poddzierżawił lub oddał Przedmiot najmu do bezpłatnego używania osobie trzeciej;  

d. Klient nie uzupełnił kaucji mimo takiego obowiązku;

3. W przypadku zawarcia umowy na czas określony dłuższy niż 12 miesięcy, Wynajmujący przyznaje Klientowi dodatkowe uprawnienie do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 4-miesięcznego okresu wypowiedzenia – ze skutkiem na koniec miesiąca.

 

§9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Niezależnie od uprawnienia do wypowiedzenia umowy Klient–konsument może odstąpić od Umowy najmu według przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Odstąpienie jest możliwe przez złożenie Wynajmującemu stosownego oświadczenia, w dowolnej formie lub z wykorzystaniem formularza, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej umowy. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni i rozpoczyna bieg od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Jeżeli Klient zgłosił wyraźne żądanie wydania Przedmiotu najmu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co zostało potwierdzone na Trwałym nośniku, a Wynajmujący wydał Przedmiot najmu, wykonując prawo odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zapłaty proporcjonalnej części Czynszu najmu za okres, w którym mógł korzystać z Przedmiotu najmu. 

4. W przypadku rozwiązania umowy, Klient ma obowiązek zwrócić Przedmiot najmu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Wynajmującego do odbioru – w przypadku zaoferowania odbioru przez Wynajmującego.

5. Klient obowiązany jest zwrócić w całości Przedmiot najmu (wraz z m. in. Instrukcją Obsługi i innymi dokumentami). Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Przedmiotu najmu. Klient może również zlecić Wynajmującemu odbiór Przedmiotu najmu przy czym wiąże się to z obciążeniem Klienta opłatą w wysokości 20 zł za taką usługę, która to opłata zostanie potrącona ze środków należnych Klientowi z tytułu zwrotu ewentualnych należności; wybierając ten sposób zwrotu towaru, zwrócona kwota będzie niższa o 20 zł.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Przedmiotu najmu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. W razie odstąpienia od umowy przez Klienta, będącego konsumentem, Wynajmujący niezwłocznie - nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy - zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym także koszty dostawy Przedmiotu najmu do Klienta.

8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wynajmującego, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, przekraczających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia, oferowanego przez Wynajmującego.

9. Wynajmujący dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

10. Wynajmujący może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Przedmiotu najmu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§10. ZWROT Z PRZEDMIOTU NAJMU 

1. W przypadku rozwiązania Umowy, Klient ma obowiązek zwrotu Przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym na swój koszt i ryzyko– w terminie 3 dni od dnia zakończenia stosunku najmu.

2. Wynajmujący sporządzi stosowny protokół dokumentujący stan Przedmiotu najmu oraz określi czy i w jakim zakresie w jego ocenie Klient ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie Przedmiotu najmu wykraczające poza zwykłe zużycie. Klient uprawniony jest do uczestniczenia w sporządzeniu protokołu z jego udziałem, jeśli decyduje się zwrócić Przedmiot najmu osobiście. W przypadku zwrotu Urządzenia w stanie pogorszonym Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Wynajmującemu na zasadach ogólnych.

3. Brak zwrotu Urządzenia po zakończeniu Okresu najmu w terminie określonym w punkcie poprzednim skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Klienta na rzecz Wynajmującego  odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z Urządzenia w wysokości 10% Czynszu najmu za każdy rozpoczęty dzień, nie więcej jednak niż sześciokrotna wartość umówionego miesięcznego Czynszu najmu.

4. W przypadku, w którym Klient nie dokona zwrotu Urządzenia w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy, Wynajmujący ma prawo dochodzić zryczałtowanego odszkodowania w wysokości Ceny wykupu określonej w Umowie najmu na potrzeby Opcji wykupu,  pomniejszonej o ewentualny rabat, jaki przysługiwałby Klientowi w przypadku skorzystania z Opcji wykupu – jeśli został przewidziany.

 

§11. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Wynajmujący ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za należyte wykonanie niniejszej umowy.

2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta nienależytego wykonywania Umowy najmu, w tym wadliwości udostępnionego Przedmiotu Najmu ma on obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Wynajmującego. Klient ma obowiązek udokumentowania braku możliwości korzystania z Przedmiotu Najmu i zabezpieczenia Przedmiotu Najmu do czasu jego odbioru lub wymiany przez serwisanta Wynajmującego lub inny uprawniony podmiot (np. przewoźnika). Zawiadomienia Wynajmującego o nienależytym wykonywaniu umowy najmu Klient powinien dokonać na:

a. e-mail: najem@philipiakmilano.pl

b. pisemnie na adres: ul. Strażacka 63/65, 04-465 Warszawa, lub

c. na numer telefonu: (+48) 22 494 50 44

3. W terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia od Klienta, Wynajmujący dokona weryfikacji zgłoszenia, a następnie w miarę potrzeby odbierze Przedmiot Najmu od Klienta, dokona jego wymiany lub przekaże niezbędne części lub instrukcje w celu dokonania stosownych działań przez Klienta. 

4. Przez okres, w którym Klient nie miał możliwości faktycznego korzystania z Przedmiotu Najmu z powodu wady, nie jest on zobowiązany do płacenia Czynszu najmu. Jeżeli okres, w którym Klient nie mógł korzystać z Przedmiotu, jest krótszy niż miesiąc, Czynsz najmu ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu o ten okres.

5. Jeżeli Wynajmujący uzna reklamację za nieuzasadnioną, Przedmiot Najmu zostanie dostarczony Klientowi wraz ze stosowną informacją, a proporcjonalne obniżenie Czynszu najmu nie przysługuje.

6. W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania Przedmiotu Najmu, Klient może odebrać towar z magazynu Wynajmującego we własnym zakresie, w dogodnym dla siebie terminie (w dzień roboczy od 9-15) po uprzednim poinformowaniu Wynajmującego o wybranym terminie. Ewentualna, ponowna dostawa towaru przez Wynajmującego lub dostawa na inny wskazany adres jest możliwa w drodze odrębnego porozumienia pomiędzy Wynajmującym, a Klientem. Brak odbioru Przedmiotu Najmu nie wypływa na obowiązek zapłaty Czynszu, który naliczany jest odpowiednio od momentu, w którym odbiór Przedmiotu najmu był możliwy.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ogólne Warunki Najmu są integralną częścią treści zawieranej przez Wynajmującego oraz Klienta Umowy Najmu. Treść Ogólnych Warunków Najmu jest dla stron obowiązująca zgodnie z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość, dostarczanym na trwałym nośniku.

2. Wynajmujący nieodpłatnie udostępnia Klientowi Ogólne Warunki Najmu przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści przez uzyskanie za pośrednictwem strony internetowej www.philipiak.pl.

3. Wszelkie spory, wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Wynajmującym, a Klientem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

4. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z alternatywnych metod rozwiązania sporu – zwrócić się do właściwego organu o mediację bądź skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny. W szczególności Klient może skorzystać z pomocy Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, wystąpić o bezpłatną poradę prawną do Miejskiego (Powiatowego) Rzecznika Konsumentów, bądź organizacji konsumenckich (dla przykładu takich jak: Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Aktualne zasady dostępu i tryb postępowania przed wskazanymi organami i organizacjami są możliwe do uzyskania po nawiązaniu kontaktu z wybranym podmiotem.

5. Dodatkowo Klient ma dostęp do platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na poziomie unijnym (platforma ODR) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Jest to interaktywna strona internetowa, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

ZAŁACZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–   Philipiak Milano spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (KRS: 0000860019), ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa,

–   Ja/My(*) __________________________________________________________ niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy najmu następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) __________________________________________

–   Imię i nazwisko konsumenta(ów)

_____________________________________________

–   Adres konsumenta(ów)

_____________________________________________________

–   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–   Data_____________________________________________________________

 (*) Niepotrzebne skreślić.

 

ZAŁĄCZNIK 2

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Wynajmującego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Klientowi zostaną zwrócone wszystkie otrzymane płatności, z wyłączeniem kosztów dostarczenia Przedmiotu najmu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Wynajmujący dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie opłat związanych ze zwrotem.

Jednakże, jeżeli Klient zgłosił wyraźne żądanie wydania Przedmiotu najmu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, co zostało potwierdzone na trwałym nośniku, a Wynajmujący wydał Przedmiot najmu, wykonując prawo odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zapłaty Opłaty początkowej oraz proporcjonalnej części Czynszu najmu za okres, w którym mógł korzystać z Przedmiotu najmu.

Produkt dodany do ulubionych

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej Dowiedz się więcej