§ 1. DEFINICJE

1. Sklep – sklep internetowy funkcjonujący pod nazwą Philipiak Sklep, dostępny pod adresem internetowym: www.philipiak.pl

2. Klient – oznacza każdą, posiadającą zdolność do czynności prawnych osobę. Jeśli Klient, korzystając ze Sklepu, dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, jest konsumentem. Od 1 stycznia 2021 r. postanowienia dotyczące Klienta, będącego konsumentem, znajdują zastosowanie również do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

3. Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep tj. Philipiak Milano spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą przy ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa, NIP: 9522157053, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860019, dokumentacja i akta rejestrowe spółki są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS.

Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:
a. poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa
b. poczty elektronicznej pod adresem: sklep@philipiak.pl
c. numeru telefonicznego: (+48) 22 494 50 44

§ 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w związku z korzystaniem ze Sklepu jest Sprzedawca, tj. Philipiak Milano spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą przy ul. Strażackiej 63/65, 04-462 Warszawa, NIP: 9522157053, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860019, dokumentacja i akta rejestrowe spółki są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy w sposób określony w § 1 pkt 3 Polityki Prywatności

2. Klient w celu skorzystania ze Sklepu musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Również w kontakcie ze Sprzedawcą Klient może podać swoje dane osobowe, by umożliwić Sprzedawcy udzielenie odpowiedzi.

3. Przekazanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania ze Sklepu i zrealizowania przez Sprzedawcę zamówienia – bez podania danych osobowych przez Klienta nie jest możliwe skorzystanie ze Sklepu, złożenie zamówienia i jego zrealizowanie przez Sprzedawcę

4. Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi do formularzy dostępnych w ramach Sklepu lub poda w kontakcie ze Sprzedawcą, są przetwarzane przez Administratora oraz podmioty upoważnione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”, oraz z pozostałymi wymogami określonymi w prawie polskim, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Klientów innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Sprzedawca informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Sklepu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, podmioty kontaktujące się z Klientem w imieniu Sprzedawcy w celu poinformowania o stanie realizacji danego zamówienia lub usługi oraz podmioty, którym Sprzedawca powierzył zrealizowanie umowy zawartej z Klientem oraz obsługę posprzedażową. Szczegółowa lista podmiotów będących dostawcami usług przy prowadzeniu Sklepu znajduje się pod następującym adresem internetowym: https://philipiak.pl/content/10-dostawcy-uslug.

7. Klientowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

a. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia (art. 16 RODO), a także żądać ich usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy (art. 17 RODO).

b. Klient ma prawo ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) i prawo przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO). Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Klient ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

c. Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO).

8. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji zamówień towarów i usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Sprzedawcy oraz jego towarów i usług. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe; dane dotyczące aktywności w Sklepie; dane dotyczące zamówień w Sklepie; dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków; dane dotyczące usług marketingowych

9. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest świadczenie usług przed zawarciem umowy (przykładowo: przeglądanie stron WWW Sklepu, korzystanie z wyszukiwarki towarów), wykonanie umowy (przykładowo: doręczanie zamówionych towarów, rozpatrywania reklamacji Klientów) oraz prowadzenie marketingu własnych usług.

10. Sprzedawca na podstawie udzielonej przez Klienta dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Klienta z wykorzystaniem:

a. poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa,
b. poczty elektronicznej pod adresem: sklep@philipiak.pl,
c. numeru telefonicznego: +48 22 494 50 44.

W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

11. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację umowy na rzecz Klienta przez Sprzedawcę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Sprzedawcy na rzecz Klienta. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Sprzedawcę lub wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.

12. Sprzedawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

13. Sprzedawca będzie także rejestrował adres IP Klienta, pod którym będzie on korzystać z Serwisu.

14. Sprzedawca na podstawie adresu IP Klienta i powiązanej z nim lokalizacji będzie optymalizował treść Sklepu, by była najlepiej dopasowana do potrzeb Klienta.

§ 3 PLIKI COOKIES

1. Pliki „cookies" (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, które są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki „cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji, z wyjątkiem tych zawartych w plikach „cookies”.

2. Pliki „cookies” są stosowane w celu: a. Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji indywidualnego użytkownika. Służą one także optymalizacji korzystania ze stron internetowych – pliki „cookies” pozwalają odpowiednio wyświetlić strony internetowe, stosownie do preferencji użytkownika. Dane te są wykorzystywane do utrzymania sesji użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła. b. Tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości, z wyłączeniem jednak personalnej identyfikacji użytkownika.

3. Pliki „cookies” nie zawierają żadnych danych identyfikujących, na ich podstawie nie można ustalić tożsamości użytkownika. Pliki te nie zmieniają jego ustawień, ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików jest możliwe jedynie przez serwer, który je utworzył. Pliki „cookies” są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. 

4. Pliki „cookies” nie służą do przetwarzania danych osobowych. Dane gromadzone przy ich użyciu mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika.

5. Na stronach internetowych Sklepu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”:

a. „Cookies sesyjne” są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania się ze Sklepu, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

b. „Cookies stałe” to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

6. Ze względu na rodzaj zbieranych danych spośród plików „cookies” można wyróżnić:

a. „Cookies techniczne” umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu oraz zapamiętywanie indywidualnych preferencji użytkownika i personalizacji interfejsu (przykładowo: rozmiar czcionki, wygląd strony internetowej, język).

b. „Cookies zabezpieczające” służą do zapewnienia bezpieczeństwa w korzystaniu ze Sklepu. „Cookies analityczne” umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu.

c. „Cookies marketingowe” pozwalają na dostarczanie treść reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań użytkownika.

7. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

8. Z reguły oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych standardowo domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź aby informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies” może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu i utrudnić korzystanie z niego.

9. Po ich zapisaniu pliki „cookies” mogą być usunięte przez odpowiednie funkcje przeglądarki, służące w tym celu programy lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik.

Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej

Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej - na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.
Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej mogą Państwo również kliknąć w niniejszy link aby wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na naszej stronie internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt-out. Jeśli usuną Państwo pliki cookies, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć w powyższy link.

Google AdWords Remarketing
Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu każdego odwiedzającego tzw. plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Powyższe służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym działaniu naszej strony internetowej na rynku.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziecie Państwo zalogowani podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Usługa Google AdWords Remarketing stanowi ofertę Google LLC (www.google.com). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod podanym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Mogą Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu klikając w niniejszy link.

Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance.

Wykorzystanie wtyczek społecznościowych

Na naszej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter lub Instagram. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana z stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją Państwo danej wtyczki, np. klikną na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawców. 
https://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://developers.google.com/+/web/buttons-policy
https://help.instagram.com/155833707900388

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ (https://noscript.net/)."

Wtyczki video dla YouTube
Z niniejszą stroną zintegrowane są treści innych usługodawców. Wtyczki video dla YouTube udostępnia Google Inc („Usługodawca”). Serwis YouTube prowadzony jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). W przypadku materiałów video z YouTube, dostępnych na naszej stronie internetowej, aktywowano rozszerzoną ochronę danych osobowych. Oznacza to, że YouTube nie pobiera i nie zapisuje informacji o osobach odwiedzających stronę, chyba że włączą one materiał wideo. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców jak również Państwa prawa w tym zakresie i możliwości dotyczące ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google.

Produkt dodany do ulubionych

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej Dowiedz się więcej